Karta kierowcy – ważne informacje – ASMO-Solutions – agencja praca Niemcy – praca kierowcy CE i fachowcy
Praca w Niemczech dla Fachowców!
        |     LOGOWANIE     |     REJESTRACJA

TRANSPORT I LOGISTYKA

Karta kierowcy – ważne informacje

20.05.2019

Obowiązek względem posiadania ważnej Karty kierowcy wypływa z przepisów Rozporządzenia Parlamentu I Rady (UE) NR 165/2014 o stosowaniu urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym. Zgodnie z wytycznymi, Kartę kierowcy wydaje się dla każdego kierowcy wykonującego przejazdy samochodem z tachografem cyfrowym (gdy dopuszczalna masa pojazdu przewyższa 3,5 tony dla przewozu towarów lub gdy samochód jest zarejestrowany do transportu ludzi w liczbie większej, niż 9 razem kierowcą).

Karta kierowcy jest wydawana przez organ państwa członkowskiego, w którym kierowca posiada swoje miejsce zamieszkania. W Polsce organem tym jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) w Warszawie. Wniosek o wydanie Karty kierowcy można złożyć          w formie papierowej i wysłać tradycyjną pocztą lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Do wniosku należy dołączyć kopię ważnego prawa jazdy (informacje zawarte we wniosku muszą być takie same jak te, które są w prawie jazdy), fotografię kierowcy oraz kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty. Kierowca ma prawo oczekiwać od swojego pracodawcy zwrotu kosztów tytułem wydania karty.

 

Karta kierowcy zostaje wydana w ciągu miesiąca od otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku i wymaganych dokumentów. Karta wydawana jest na okres 5 lat, jednak nie dłużej, niż okres ważności prawa jazdy kierowcy.

 

Kierowca może posiadać tylko jedną ważną kartę kierowcy. Karta nie powinna być pożyczana, ani pozostawiona w pojeździe pod nadzorem kogoś innego. Państwa członkowskie mają rejestry elektroniczne dla kart kierowcy. Dostęp do tego rejestru mają także funkcjonariusze służb kontrolnych.

 

Kierowca musi także pamiętać o terminie, do którego jego karta została wydana. Celem przedłużenia karty, której termin ważności zbliża się do finału, kierowca musi złożyć wniosek do właściwych organów w państwie członkowskim swojego normalnego miejsca zamieszkania nie później, niż na 15 dni roboczych przed upływem okresu ważności karty. Po terminie ważności Karty kierowca nie może prowadzić pojazdu (jazda bez ważnej karty jest sprzeczna z przepisami prawa). Należy nadmienić, że opłata za wniosek papierowy wynosi 172,20 zł brutto.

 

Na karcie zawarte są informacje o kraju rejestracji, dacie wydania i wygaśnięcia ważności karty, dane kierowcy (imię, nazwisko, data urodzenia, numer prawa jazdy) oraz dane z pracy kierowcy (data, czas i całkowity przejechany dystans, zmiany aktywności). Kierowca może wykonać wizualizację karty poprzez wyświetlenie danych na ekranie tachografu, wydrukować dane za pomocą drukarki, która jest w tachografie lub przenieść dane do innego komputera.

karta kierowcy

Karta kierowcy – dodatkowe informacje

 

W sytuacji uszkodzenia karty kierowcy, jej nieprawidłowego działania, zagubienia lub kradzieży kierowca:

  • na początku trasy drukuje dane prowadzonego przez siebie pojazdu i wpisuje na wydruku dane umożliwiające identyfikację kierowcy oraz okresy innej pracy, okresy gotowości, przerwy lub odpoczynek, 
  • na końcu trasy drukuje informacje odnoszące się do okresów zarejestrowanych przez tachograf, zapisuje wszystkie okresy innej pracy, okresy gotowości i odpoczynku, od sporządzenia wydruku na początku trasy, które nie zostały zarejestrowane przez tachograf oraz zaznacza na tym dokumencie dane umożliwiające identyfikację kierowcy

Kartę uważa się za nieważną w przypadku, gdy:

  • kartę wykryto jako wadliwą,
  • wstępne uwierzytelnienie karty nie jest możliwe,
  • nie rozpoczął się jeszcze okres ważności karty,
  • okres ważności karty upłynął.

Karta w okresie swojej ważności nie może zostać cofnięta, ani też zawieszona. Może tak się stać tylko w sytuacji, gdy:

  • właściwe organy państwa członkowskiego uznają ją za sfałszowaną,
  • kierowca korzysta z karty, której nie jest posiadaczem,
  • karta została wydana w oparciu o fałszywe oświadczenia lub sfałszowane dokumenty.

 

CZytaj także!

Podwójna obsada – jak to działa?