Agencje pracy - jak sprawdzić ich wiarygodność i znaleźć pewną pracę?
Praca w Niemczech dla Fachowców!
     

Agencje pracy – jak sprawdzić ich wiarygodność?

Agencje pracy – jak sprawdzić ich wiarygodność?

04.04.2019

Agencje pracy zajmują się odpłatnymi usługami doradczymi na rzecz pracodawców. Prowadzą analizy stanu zatrudnienia u pracodawców, pomagają w określaniu umiejętności zawodowych u pracowników, a także ich predyspozycji do wykonywania konkretnej pracy. Do ich zadań należy także wsparcie w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, jak również udzielanie porad przy zatrudnianiu kandydatów na stanowiska, które wymagają szczególnych predyspozycji psychofizycznych. 

Wybór sprawdzonej i wiarygodnej agencji pracy uchroni przed niepotrzebnymi kłopotami. Osoby, które poszukują nowego miejsca pracy, albo stawiają pierwsze kroki na rynku pracy,           bądź szukają pracy od dłuższego już czasu, chętnie korzystają z wiedzy i pomocy wyspecjalizowanych agencji. Bez wątpienia agencją godną zaufania będzie agencja posiadająca ubezpieczenie OC.

Nie wzbudzi z kolei zaufania pośrednik, który w ogłoszeniu odnośnie pracy umieszcza tylko numer telefonu komórkowego.

Osoba zainteresowana pomocą agencji powinna zatem w trakcie rozmowy zażądać podania dokładnych danych i adresu pośrednika. Umożliwi to sprawdzenia,          czy zgłoszono działalność gospodarczą, od jak dawna podmiot jest aktywny na rynku i czy posiada własne biuro. Dane te można pozyskać w ewidencji działalności gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pośrednik musi też posiadać umowę podpisaną z zagranicznym pracodawcą, w przypadku pracy poza granicami Polski. Zasadnym jest więc poprosić o numery telefonów pracodawców zagranicznych oraz osób, które już podjęły pracę z pomocą danej agencji i są w stanie to potwierdzić. Źródłem tego rodzaju wiedzy mogą być również fora internetowe o pracy poza Polską, na których internauci dzielą się swoimi uwagami. Z uwagi jednak na specyfikę komunikatów pojawiających        w internecie warto zachować dystans do czytanych tam treści.

Agencje pracy. Co powinna zawierać umowa?

Przed wyjazdem agencja pośrednictwa powinna obowiązkowo zawrzeć umowę z osobą kierowaną do pracy. Dokument powinien być napisany w sposób zrozumiały i zawierać takie dane jak: nazwa i dokładny adres zagranicznego pracodawcy, okres zatrudnienia, rodzaj oraz warunki pracy        i wynagrodzenia, możliwe świadczenia socjalne, warunki ubezpieczenia społecznego, jak również     ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób. Dodatkowo, w umowie musi być unormowany zakres obowiązków i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji pośrednictwa pracy, a także kwestia odpowiedzialności stron w sytuacji niewykonania                       lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją pośrednictwa a obywatelem polskim. Ponadto, istotne jest określenie,  kto reguluje koszty dojazdu  i powrotu osoby skierowanej do pracy    w przypadku, gdy pracodawca zagraniczny nie wywiąże się z obowiązków zawartych w umowie      oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń.

Agencje pracy w Polsce nie mogą pobierać opłat z tytułu znalezienia pracy. Mogą jednak oczekiwać zapłaty z tytułu poniesionych kosztów powstałych wskutek skierowania do pracy, czyli kosztów dojazdu i powrotu, wydania wizy, badań medycznych, tłumaczenia dokumentów,      jeśli te elementy są wskazane w umowie. Warto porównać, ile tego rodzaju opłaty wynoszą w innych tego typu firmach. Zastrzeżenia powinno budzić, gdy są one zbyt niskie lub zbyt wysokie. Tak samo,       kiedy pośrednik oczekuje opłat za mieszkanie przed wyjazdem. Agencja nie może też oczekiwać i egzekwować przedpłat, kaucji oraz opłat związanych z wynajmem lokalu, wyjazdów pracowników agencji, rekrutacji, usług pocztowo-telekomunikacyjnych, czy ogłoszeń prasowych.

Sprawdź aktualne oferty pracy: OFERTY PRACY